Eksavknäppare  Brachygonus dubius

Brachygonus dubius (Platia & Case, 1990)
(syn. Reitterelater dubius, Brachygonus megerlei, Ampedus megerlei och Elater megerlei)
Elateridae, Coleoptera, Insecta.


Akut hotad (CR)

Utbredning och status
En mycket sällsynt och ytterst lokal art som i norra Europa endast är påträffad i Halltorps hage på Öland där de första fynden gjordes 1949. Förmodligen har inemot 60 exemplar insamlats på lokalen sedan dess med en topp under 1970-talet. Arten är närmast påträffad i Leipzig i Tyskland och ytterligare lokaler ligger främst i Sydosteuropa. Några exemplar har även inrapporteras från en lokal i Danmark. Riktigheten rörande ursprunget av dessa exemplar har ifrågasatts.

Biologi
Arten är knuten till rödmurken ved i gamla hålekar. Artens tycks kräva en viss fuktighet i den döda veden och larverna utvecklas ofta tillsammans med larver av guldbaggar och läderbaggen (Osmoderma eremita). Den utnyttjar bl.a. ved ganska högt upp i träden. De flesta fynden av fullbildade skalbaggar är gjorda från midsommartiden till slutet av augusti. Arten kläcks dock redan under hösten och övervintrar djupt ner i mulmen i hålträden tills nästa försommar. Larverna lever troligen delvis som rovdjur i den döda veden. Larven har en flerårig utvecklingstid. Den fullbildade skalbaggen visar sig nattetid vid savflöden på gamla ekar.

Hot
Eftersom arten är knuten till rötskadade, gamla ekar och arten dessutom är mycket krävande på sitt utvecklingssubstrat i träden tillhör arten den grupp av mycket exklusiva vedinsekter som finns som relikter i Halltorps hage. Möjligen är arten dessutom mycket krävande på klimatet vilket ytterligare förstärker artens sårbarhet. Arten kan hotas på längre sikt genom att Halltorps hage erbjuder så få 'jätteträd" som arten behöver så att kontinuiteten av lämpliga utvecklingsplatser bryts. Eftersom arten dessutom aggregerar sig vid savflöden på natten kan en fortsatt insamling av arten bringa de förmodligen mycket individsvaga populationerna under kritiska gränser.

Åtgärder
Allt bör göras för att gynna arten i Halltorps hage i dagens läge. Antalet solexponerade och rötskadade ekar bör kontinuerligt ökas inom området med tanke på den långsiktiga överlevnaden av arten inom området. Man bör noga övervaka genom lämpliga frihuggningar av de befintliga träden att allt görs för att förlänga livet så mycket som möjligt för de kvarvarande träden inom Halltorps hage. All insamling av arten bör förbjudas i Kalmar län.

Referenser

  • Horion, A. 1953. Faunistik der mitteleuropeischen Käfer III: 203. München.
  • Husler, F. & J. 1940. Studien über die Biologi der Elateriden.- Mitt. Münch. Ent. Gesellsch. 30:343-397.
  • Lundberg, S., Baranowski, R. & Nylander, U. 1971. Några intressanta skalbaggsfynd i Halltorps hage.- Ent. Tidskr. 92:286-287.
  • Nilsson, S. G. & Baranowski, R. 1994. Indikatorer på jätteträdskontinuitet - svenska förekomster av knäppare som är beroende av grova, levande träd.- Ent. Tidskr. 115:81-97.
  • Nylander, U. 1953. Notiser om sällsynta skalbaggar.- Ent. Tidskr. 74:82.
  • Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume.- Opusc. Ent. Suppl. XVI:243. Lund.

1997, B. Ehnström, förf
© 1997 ArtDatabanken.
Foto © Rune Axelsson

« Tillbaka

  © Sveriges Entomologiska Förening
Kontakt webbansvarig